12, జులై 2014, శనివారం

अस्मद् गुरुभ्योः नमः

0 comments
नमोस्तुते चिन्न जीयर् स्वामिन्
प्रफुल्ल नयनाय मुखारविन्दम्
येन त्वया समग्र मानवाळि
उज्ज्वालितो कर्म मार्गानुसन्धम्॥