20, ఆగస్టు 2011, శనివారం

ఆమని ఆగమనం

0 comments
కొత్త యుగం రానున్నది సరికొత్త యుగం
విరిసిన కుసుమం వోలె
ముసిరిన చీకట్లు తొలిగి
మెరిసి వెలిసి నడిపించే
కొత్తయుగం రానున్నది
ఉగాదియై యుగాదివలె
వసంత ఋతు ఆగమనం
ఆమనిలో తెలియచేయు
కొంగ్రొత్త రుచుల మామిడివలె
కుహు కూజిత కోకిల ఆగమనం
అదియే క్రొత్త భావనాయుగం
నీలినీలి ఆకాశపుటంచుల చేరాలని
ఉవ్వెత్తిన హృదయ తరంగాల విహంగాలతో
నూతన శక మారభింప వినూత్న గాన రవళితోడ
కొత్తయుగం నడుపుతుంది
నాటి నుండి నేటి వరకు
రేపటి మేటి తరం కావాలని నవయుగం
విచ్చుకునే చివురుల వలె
చివురుతొడిగి ఫలవంతమై
ఎదిగి ఒదిగిపోవు యువతర౦
శుభకరమై శుభతరమై
కాలవాహినిలో లీనమైన
నిన్ననే నేడుగ మారే
రేపటి సరికొత్త యుగం
రానున్నది నూతన ఉత్తేజముగా
జాలువారు రవితేజము
నాటి మన వారలు నాటినట్టి
ఆశయాల చిగురుతొడిగి
కలకాలం మమత సంస్కృతుల తోడ
మనసెరిగిన కొత్తయుగం
కావాలి నేటి యుగం లోని
మేటి యువతరం లో సంతరించి
అంతరించలేదు నిన్న
ఉద్భవించింది నేడని
మరి చూడమనే క్రొత్త యుగం