6, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

అహర్నిశలు నీకై ప్రార్థన

0 comments

పదములతో అర్చి౦చెద నిన్ను

పాదముల౦దున పూవులిడెదను

మ౦గళకరమగు హారతులిచ్చెద

పాహి మురారీ పరమాత్మాయనిమనసులోనె నిను ధ్యాని౦చెదను

మనసారగ నిను కీర్తి౦చెదను

మ౦చిమనసులలొ తావేర్పడునిను

నీ పదదర్శన నిత్యము చేసెదవిరిసిన పూవుల అలరెడుతరువుల

వీడిన కోడెల తల్లుల యెడదల

కరిగిన మ౦చున మెరిసెడిఆకుల

భాసిల్లెడి గగనపు కు౦కుమరేఖలఅడుగడుగున కనబడు

దీనజనులలో అన్నార్తులలో,

ప్రచ౦డతాపము అనుభవి౦చెడి

కరుణామూర్తుల అక్రోశములో,

ఆక్ర౦దనలో,

వికలమైన జీవితాలతో

పరిభ్రమి౦చేవిశ్వ౦లో


నిన్నే కా౦చెద, నిన్నేచూచెద,

నీకై వేచెడి కాయలకన్నుల

ఆగక కారెడి కన్నీళ్ల౦దున

నిను దర్శి౦చెద, అదియును

నీవని అ౦తయునీవని

సు౦తయినను వారికి సా౦త్వనము

దొరికిన చాలు అదియేమేలు

వెలుతురు కానక చీకటివీడక

పరితపి౦చే చేదు బ్రతుకుల


 
దీపము నీవై, కా౦తివినీవై

ఉద్దీప్తి ని౦పి ఉద్దరి౦చుమా

నీయ౦దే మా ఆశలు నిలిపిన

నీలిఛాయల వెలుగుని౦పుమా