5, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

గురుదేవులు

0 comments
చీకటిలో దారి చూపేది దీపిక

జ్ఞానదీప౦ వెలిగి౦చేది గురుదేవులు

అస్మద్గురుభ్యో:నమ:

జై శ్రీమన్నారాయణ!