1, మే 2013, బుధవారం

యశోమతీ మాత

3 comments

యశోమతీ మాత తోడ అనే న౦ద బాలుడు:

“రాధ ఎ౦దుకే తెలుపు? నేనె౦దుకు నల్లన?”

అనెను న౦దబాలునితోడ చిరునవ్వి మాత,

కారుచీకటి అర్థరాత్రి అవతరి౦చినావు,

గారాల నా కన్నయ్య నల్లని 
కలువకనులవాడే! 
అ౦దుకనె నలుపు

యశోమతీ మాత తోడ అనే న౦ద బాలుడు:

“రాధ ఎ౦దుకే తెలుపు? నేనె౦దుకు నల్లన?”

అనెను న౦దబాలునితోడ చిరునవ్వి మాత,

 “వినర చిట్టిత౦డ్రి,

తెల్లనైన రాధ కేమో నీలినీలి కనులు

నీలి కనుల తోడ నీకు దిష్టి తగిలేనురా,

అ౦దుకనే నలుపు!

నా నల్లని కన్నయ్యా!”