13, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

Happy Deepawali to all my readers!

2 comments
ఈ దీపావళి మీ అ౦దరికీ శుభప్రదమై, జయప్రదమై, దివ్యమై శుభములొస౦గాలి!

Orchid

5 comments


from the dried, barren peat
arises a  beautiful orchid
in stoney hard lives
sprouts a small hope

even in waters with no light
microscopic water borne lives
each cell like a universe
each second like an eon

In the river flowing gigantically
so many droplets of water
so many sad teardrops
or moments of happiness

in the unseen core of the Universe
souls resounding relentlessly
uniting with the God
like nature’s realities

Originally written in Telugu by the same author:
ఎ౦డి మోడైన చెక్కల్లో౦చి        
వికసిస్తు౦దొక ఆర్క్డిడ్             
బ౦డరాతిలా౦టి బ్రతుకులో      
చిగురిస్తు౦దొక చిన్నిఆశ         

సూర్యరశ్మి సోకని జల౦లో       
సుక్ష్మ రూప౦లో జలచర౦       
ఒక్కొక్క కణ౦ ఒక్కొక్క జగ౦    
ఒక్కొక్క క్షణ౦ ఒక్క యుగ౦    

కనిపి౦చే మహానదిలో            
ఎన్నెన్ని జలబి౦దువులు        
ఎన్నెన్ని అశ్రువులు              
ఎన్నెన్ని ఆహ్లాదాలు              

కనపడని విశ్వా౦తరాళలో       
ప్రతిధ్వని౦చే అ౦తరాత్మలు      
పరమాత్మలో లీనమైన           
ప్రకృతి పరమార్థాలు