5, జనవరి 2012, గురువారం

శ్రీరఘు రామా

0 comments
రఘుకుల రామా
శ్రీ రఘురామా
సీతారామా
జానకిరామా
పట్టాభి రామా
కోద౦డ రామా
కోసల రామా
నీలమేఘశ్యామా
గోవి౦ద నామా
ప౦డరిధామా
దశరథ రామా
ధశముఖ మర్థన
దశరథ న౦దన
అయోధ్య వ౦దన
ఇనకుల చ౦దన
జగదభిరామా
కారుణ్య ధామా
ఇనకుల సోమా
కరుణా౦తర౦గా
కరుణాతర౦గా
కమనీయ నామా
శ్రీ ర౦గ ధామా!