3, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

గులాబీ మొగ్గలు

0 comments

ఆమె స్నిగ్ధమోహనమూర్తి
మూర్తీభవించిన అందం
ఆ ఎర్రని రేకుల వెనుక
ఏదో తెలియని బాధని
నిగూఢంగా విరజిమ్ముతుంది
ఒక మంచు తునక కరిగిపోతూ

ఎందుకయ్యుంటుందో అసలు తెలియదు
ఆ చరిత్ర పుటలు తిరిగివేసె దాక
ఎందుకన్నదీ అంతు చిక్కదు
ఆ తోటలో విరిసే గులబీ మొగ్గలు
రంగు సంతరించేందుకు
ఆ దేశపు జనాల రక్త మాంసాలను
ఖండ ఖండాలుగా జేసి
ఆ మొక్కలకు ఎరువుగా వాడారని
వారి ఆత్మ ఘోషలోని విషాదమే
ఆ మొగ్గలలో కుసుమించిందని
ఆ మొగలాయి తోట పూవులు
చెప్పకనే చెబుతున్నాయి
అందుకే ఆ రంగు అంత నిఖార్సు
అందుకే ఆ అందంలో వేదనా, వెలితీ..

2, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

Gandhi Jayanthi

0 comments
Gandhi Mahatma
Non-violence was your weapon
To fight tyranny

Do people realize
It means, in life you will not
Hurt, kill, but move on

Day in and day out
We forget it after all,
Keep violence away

Courtesy kindness
Love and respect all
Will save the world

Treat your brother well
Be kind to your parents too
Your sister's very kind

Love your family
Love your friends as yourself
Give respect to all

What is Ahimsa?
Hurt not anyone, or animal
Let everyone live

If you do not like:
Non Co-operation,
Is your weapon

Stop helping
Those which you oppose
Stand for your rights

Make light, your life
"Give light to the world,
Even if you, wax out"

My friend you will
Always be a good friend,
So long, as we live

Keeping mankind
In your thoughts and deeds
May you succeed ever

8, సెప్టెంబర్ 2017, శుక్రవారం

మనోకాంక్ష

0 comments

రావాలని ఎంతో ఉంది
కన్నుల పండువగా
కావ్య గానం చేస్తూన్న
నవీన కవయిత్రుల
ఓంకార కలరవాలు
కుహుకూజితాలే కాదు
కాళ రాత్రుల్లో పొంచి
ఉన్న నర మృగాలను
ఘీంకారనాదం నినదిస్తూ
తృష్ణతో, ఉష్ఠ్రం లా పైబడ్డ
నికృష్టుల వృషణాలు
కర్తరీకృతుల జేసి, నిర్వీర్య,
నియమశూన్యులను
వీతవీర్యులను చేయగల
సాటిలేని నేటి మేటి
వీర వనితలను పలకరించాలని
పరిగెడుతున్న జీవనధారలో
ఒక క్షణం సమాజ స్పృహతో
కవిత్వానికి నియమించిన
చిన్నారులనుండి, అసమాన
అనసూయ మాత వరకూ
గగన సుమాలను, గరళకంఠుని
మెడలోని నాగమణిని సరళంగా
ధరించే జంగమ దేవుని అర్థాంగిని
ఒసగే ధైర్య, స్థైర్య, ధృతి, స్మృతి,
స్ఫూర్తి అందరికీ కలగాలని
అభినందనలనందిస్తూ
ఈసారికి ఇలా ముగిస్తున్నాను!

23, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

Magical Musical Gift Box

0 comments
Let me keep looking 
At this unopened gift 
That my beloved sent 
From yonder with love 
I nay not know what it holds 
Is that a letter, or a box of gold? 
Tied in a beautiful velvety cloth 
Soft as finest silk gold bordered 
With a hue that matches the sky blue 
Spreading a mild perfume of berries true 
Or apples in spring with vigor and swing
Green and sour as would a mango bring 
Each time I look at it, I hear Him call me 
With love from days bygone yet as new 
I hear Him from the yard, or from stairs 
I run outside or glancing through window 
I know it is Your fragrance that I so feel 
Krishna, it is Your love I carry in my heart 
When I close my eyes, I hear you play flute 
Spinning melodies, weaving music to heal 
Lo, I feel His kindness encompass my life 
In the darkest night, bringing the light 
Of millions of stars sparkling the skies 
Shearing any triste with plenitude of smiles