24, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

अस्मद् गुरुभ्योः नमः

0 comments
नमोस्तुते चिन्न जीयर् स्वामिन्
प्रफुल्ल नयनाय मुखारविन्दम्
येन त्वया समग्र मानवाळि
उज्ज्वालितो कर्म मार्गानुसन्धम्॥

श्रीकृष्ण दामोदर समं रूपम
श्रीमन्नारायण तव नामधेयं ।
भजामि रामानुजम दिनं दिनं
क्रुपाकरम भवहरं आचार्य देवं ।।

क्षणे क्षणे
मम ह्रुदये
क्रुष्णे क्रुष्णे
किं स्मरंति
क्रुष्णा क्रुष्णा
भजाम्यिदं
न त्वं विना
नहि जगति ||

श्रीकृष्ण दामोदर समं रूपम

श्रीमन्नारायण तव नामधेयं ।
,
भजामि रामानुजम दिनं दिनं

क्रुपाकरम भवहरं आचार्य देवं ।।


भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भजाम्यहं।

श्रुणु वासुदेवं श्रुणु वासुदेवं श्रुणु वासुदेवं श्रुणाम्यहं।। 

जप वासुदेवं जप वासुदेवं  जप वासुदेवं जपाम्यहं ।

श्रीमन्नारायणं त्वं श्रीमन्नारायणं तवं श्रीमन्नारायणं  प्णाम्यहं।।

वासुदेव वासुदेव वासुदेव पाहिमां |
वासुदेव वासुदेव वासुदेव रक्षमां ||
वासुदेव पाहिमां वासुदेव रक्षमां |
वासुदेव रक्षमां वासुदेव पाहिमां ||

अस्मद गुरुदेवं, आचार्य देवं ।
अस्मद गुरुभ्योः नमाम्यहं।।
20, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

Why write

0 comments

Why write a poem
As mundane as it is
What is in you

I write not
To win over the world
As finding peace

I strive to see
If I am still alive, yes
And that you are too

Poems that do
Reach our heart to mend
Heal our spirits

Read a poem aloud
Even if in the bathroom
Said my Professor

Leela Narayan,
Student of Dr. Kumar
Nizam college

Was a beautiful
Life being her student
I recollect often

I will write more
In my coming days, soon
Hope not to part

3, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

గులాబీ మొగ్గలు

0 comments

ఆమె స్నిగ్ధమోహనమూర్తి
మూర్తీభవించిన అందం
ఆ ఎర్రని రేకుల వెనుక
ఏదో తెలియని బాధని
నిగూఢంగా విరజిమ్ముతుంది
ఒక మంచు తునక కరిగిపోతూ

ఎందుకయ్యుంటుందో అసలు తెలియదు
ఆ చరిత్ర పుటలు తిరిగివేసె దాక
ఎందుకన్నదీ అంతు చిక్కదు
ఆ తోటలో విరిసే గులబీ మొగ్గలు
రంగు సంతరించేందుకు
ఆ దేశపు జనాల రక్త మాంసాలను
ఖండ ఖండాలుగా జేసి
ఆ మొక్కలకు ఎరువుగా వాడారని
వారి ఆత్మ ఘోషలోని విషాదమే
ఆ మొగ్గలలో కుసుమించిందని
ఆ మొగలాయి తోట పూవులు
చెప్పకనే చెబుతున్నాయి
అందుకే ఆ రంగు అంత నిఖార్సు
అందుకే ఆ అందంలో వేదనా, వెలితీ..

2, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

Gandhi Jayanthi

0 comments
Gandhi Mahatma
Non-violence was your weapon
To fight tyranny

Do people realize
It means, in life you will not
Hurt, kill, but move on

Day in and day out
We forget it after all,
Keep violence away

Courtesy kindness
Love and respect all
Will save the world

Treat your brother well
Be kind to your parents too
Your sister's very kind

Love your family
Love your friends as yourself
Give respect to all

What is Ahimsa?
Hurt not anyone, or animal
Let everyone live

If you do not like:
Non Co-operation,
Is your weapon

Stop helping
Those which you oppose
Stand for your rights

Make light, your life
"Give light to the world,
Even if you, wax out"

My friend you will
Always be a good friend,
So long, as we live

Keeping mankind
In your thoughts and deeds
May you succeed ever