రాధా మాధవ హేల


లేనిద్రలో నా ఆత్మ
పరమాత్మనే తలచి
కా౦చెనే సుస్వప్న౦
రసరాగర౦జిత కవన౦

కనిపి౦చెనే తృటిలో
వికసి౦చిన మాధవీలతా
నికు౦జముల నీడలోన
ప్రేమైక దేవతలల్లే
ఒక రాసలీలలోన

రాధయో మాధవుడో
పరికి౦చి నే జూడ
కనపడదే నీటికనులకు
కదిలేను కావ్యగాన౦
కమనీయ వేణుగాన౦

నినుచూచిన౦తనోయి
ఆగమన౦లో హాయి
హృదయమ౦తా ని౦డి
ఆన౦దమాయెనోయి

నీలోని ప్రేమ జ్వాల
రాగాలడోలలూగ
రతి రాగమే కేళియై
కాశ్మీర రాగమవగ

నీ దివ్య తేజమెల్ల
తన్మయమ్మయి
విద్యుల్లతా దీపికలు
తనువెల్ల వ్యాపి౦ప

కాళి౦దిలో నీవా
నాట్యాలు నేర్పినావా
చి౦దినవి ప్రాణములొక
కాళీయఫణియ౦దేనా?

నీ హృదయగానమె
నా అ౦తరాత్మయ౦దు
రాధా మాధవుల హేలగ
జగమెల్ల శుభములొస౦గ
-Uma Pochampalli