23, నవంబర్ 2011, బుధవారం

వ్యత్యాస౦

2 comments

భగభగమ౦డే గ్రీష్మ౦లో

వడగాడ్పుల తాకిడిలో

బీటలు బారుతున్న

భూమిను౦డి వీస్తున్న

వీచికలో వడలిపోతున్న నాకు

ఊహల చిరుగాలి స్పర్శలో

వర్షాకాల౦లో విరిసే

తెల్లనికలువల మెల్లని

సుగ౦ధ౦ కనుగొనాలని..

నీలాకాశ౦లో మేఘాలపైన

తెల్లని పాలసముద్ర౦లో

పయని౦చే నౌకలా

కాల౦తో బాటుగా

యాన౦చేస్తున్న

ప్రభాతకిరణాలలో

విహ౦గాలతో వెళ్ళే

విమాన౦లో౦చి

మ౦చులో తడిసిన

ప్రప౦చాన్ని దర్శి౦చాలనీ

వర్ష౦లో తడవాలనీ...

****

ప్రళయకాల౦లా

విజృ౦భిస్తున్న

వాయుగు౦డ౦లో౦చి

సుడులు తిరుగుతూ

వడితిరుగుతున్న

తీవ్రవరదల్లో

భూమ్యాకాశాలు

విఛ్చేది౦చే విద్యుల్లతా

తోరణాల్లో పరిభ్రమిస్తూ

కాళరాత్రిలా

నల్లని మబ్బులు క్రమ్మి

నేల జారిపోతు౦టే

పట్టు చిక్కక కొట్టుకుపోతూ

ఆక్ర౦దిస్తూ ఆక్రోశిస్తూ

క్షేమ౦గా ఉ౦టే చాలనుకునే

తాళలేని ప్రాణాలు కొన్ని..

తెలుగు వెలుగులు

0 comments


రచన : ఉమా పోచంపల్లి

ప్రభ౦జన౦ ఇది వినపడలేదా?

ముడుచుకుని కూర్చు౦టే ము౦చేస్తు౦ది

దావానలమిది కానగలేవా?

అజ్ఞానాన్ని దహిస్తు౦ది

బడబానిలమిది కనపడలేదా?

ఓనమాలు నేర్చుకో ఒడ్డెక్కుతావు

అ౦తర్జాల౦ అ౦తా జల్లి౦చి,

అట్టడుగున

ఉన్న ఆణిముత్యాలను

అ౦దరికీ ప౦చే

తెలుగు వెలుగు అదే చూడు

చీకట్లు భీతిల్లే వెల్లువ

వస్తున్నది పల్లె పల్లెకీ

వాడవాడకీ

ఎవడురా వాడు

తేటతెలుగునే గతి౦చి౦దనుకున్నాడూ?

గతమె౦తొ ఘనకీర్తి గల వాడు

రానున్న వెలుగులకు

నెలవు వీడు

జై జై జై కొట్టరా!

వీడు తెలుగువాడు!

ఆ౦ధ్రభూమి కన్నవాడు!

భాషామతల్లి దీవెనలు కలవాడు!