1, జనవరి 2013, మంగళవారం

Welcome 2013!

0 comments
Happy New Year!
Welcome to 2013!
We wish all our readers a Happy 2013

कविम् पुरानम् अनुशासितारम्
अनॊरणीयम्श मनुस्मरॆद्यह्
सर्वस्यधातारम् अचिन्त्यरूपम्
आदित्य वर्णम् तमसह् परस्तात्॥