30, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

శ్రీరామ రామ 2

0 comments
చెట్టు చెట్టూ వగచే వలలో

పుట్టా పుట్టా వగచే వలలో

సీతమ్మను జూసి వలలో

ఆమెకై వగచేను వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

శ్రిత పరిపాలకులే వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

సీతాస౦రక్షకులే వలలో


ఆకులను రాల్చీ వలలో

ఆమెను ఓదార్చే వలలో

వనమున రామయ్యా వలలో

ఏలా రాడాయే వలలో

ఏలా రాడాయే రాముడు

ఏల రాడాయే వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

శ్రిత పరిపాలకులే వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

సీతాస౦రక్షకులే వలలో


ఆకులలో పడ్డ వలలో

సీతమ్మను జూసీ వలలో

సీతమ్మను గాచే వలలో

వాల్మీకీ మునులూ వలలో

ఆమెను రక్షి౦చే వలలో

వారీ ఆశ్రమమ౦దూన వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

శ్రిత పరిపాలకులే వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

సీతాస౦రక్షకులే వలలో


ఆమెకు నీడాయే వలలో

వారీ ఆశ్రమమూ వలలో

సీతమ్మా తల్లికీ వలలో

కవలలు కలిగేరు వలలో

ఆ కవలల పేర్లు వలలో

కుశలవుల౦దూరూ వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

శ్రిత పరిపాలకులే వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

సీతాస౦రక్షకులే వలలో