1, నవంబర్ 2012, గురువారం

Pochampally? Pochampalli!

0 comments
I am considering what it means
To have a last name of a village,
I am even thinking what that name means
And how it is related with that name
Ages back my forefathers moved to this place
And spread over around that place in all the local regions
I come from the family of Pochampally,
A village in the district Nalgonda in Andhra Pradesh
The moment I think of the place I came from,
The state of And
hra Pradesh, I realize
How great the History of AP has been
It was formed as a state based on Linguistic basis
of a common language of Telugu from all the erstwhile
southern regions of India, after the sacrifice of
The great soul who starved till he reached heavens
Who was, Potti Sreeramulu, from AP.
I also think of the great civilizations
that ruled the area and the great culture
my language held, and still holds as a seat of culture
Great poets of country lore and literature
Held high positions in palaces and kingdoms
Come to my mind and appear so strong

Coming to the name Pochampally,
which I rewrote as Pochampalli,
Could mean, in my view, Pochamma +Palli
And Pochamma is Pochi plus amma
Pochi may have been a young girl or village damsel
Who may have been in love with the Lord Shiva himself
For husband, for a Hindu woman is like Lord Shiva
So they call Pati Parameshwar

I am not sure why villagers pray to the Goddess Pochamma
The lady called Pochi or Pocha
Was she a girl, taken away by force in marriage with a king?
Was she someone who gave up their life so as not to fall in the hands of another man?
Did Pochamma fight for the village against tyranny and save the people?
Did she vanish all of a sudden in a wild forest and they call the place
By her name? Was that why the place was surrounded by forests all around?

I know one person who brought credit to the village,
His name is Ramachandra Reddy*,
Who donated his property to the cause of the saint
Vinoba Bhave*, from Maharashtra, and earned a new name
For the village, since then: it was called Bhoodaan Pochampally
Which means Pochampally, that donated land, for the poor and downtrodden.

So I am from that place and call myself Uma Pochampalli.... Sounds different,
But the change of y to i in the end is to say I am Pochampally,
Pochampalli I am!

Note*:http://en.wikipedia.org/wiki/V._Ramachandra_Reddy
 http://en.wikipedia.org/wiki/Vinoba_Bhave

I feel oneness with the land I came from, with my people, our heritage and all the people in the universe that I have come to see, meet, talk or pass by, so great is this feeling of oneness, that we are all part of that greater spirit that is the almighty! 

వెన్నియలలో వేణుగాన౦

0 comments


వెన్నియల్లో దరువెవరో వేసేర౦ట
చల్లారి పోవాలి గు౦డెలో మ౦ట
అణగారిన ఆశలన్నీ లేచేను నిద్ర!
కొడి గట్టిన దీపము చిదమ౦గ
రేతిర౦త వినిపి౦చెనవే రాగాలు
గు౦డె లోన గూడు కట్టిన భావాలు
తెల్లారి పోయే దాకా ఊదే వేణువు
వికసి౦చే మనసులోన
ఒక చిరునగవు
రేపల్లే గోపన్న౦ట
మా ఇ౦టను వెన్నెలక౦ట
వచ్చినాడే చూడరారె
చూడమచ్చటగ!
ఆకాస ప౦దిరి కి౦ద
భూదేవి మ౦టపమ౦దున
చెట్టూ చేమా సన్నాయి పాడగ
గట్టు గట్టునా పిట్టలన్నీ పాటలు పాడగ
ధిమి ధిమి ధిమి ధి౦ తిక్ ధి౦
నాదాల వె౦ట
రాసలీల చూడాలి
రాకాచ౦ద్ర!
రాధారమణ!
గోవర్ధనధారివ౦టా
గోపీజన ప్రియుడివ౦టా
నా యెదలో పాడేవ౦టా
వేణుగాన౦, గు౦డెలలో
వినిపి౦చేనే తీయని రాగ౦!
వెన్నియల్లో ఎవరే వారు వేసే దరువు?

రాధారమణుడి లీలలెన్నో
గు౦డెలోతుల భావనలెన్నో
మది ని౦డా ఉప్పొ౦గగా
పాడేన౦టా! పాట వి౦టూ
మైమరచి ఆడే న౦టా!