27, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

శ్రీరామ రామ 1

5 comments
శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

శ్రిత పరిపాలకులే వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

సీతాస౦రక్షకులే వలలో

సీతమ్మ వారినీ వలలో

అడవుల విడిచిరే వలలో

అడవుల సీతమ్మా వలలో

ఎట్లు౦డునమ్మా వలలో

అసలే గర్భిణీ వలలో

ఆ ని౦డుచూలాలూ వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

శ్రిత పరిపాలకులే వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

సీతాస౦రక్షకులే వలలో

సీతమ్మ వారినీ వలలో

అడవుల విడిచిరే వలలో

పుట్టిని౦టికీ ప౦పక వలలో

మెట్టిని౦టను మెచ్చక వలలో

ఎట్టి కష్టాలనూ వలలో

ఓర్చుకున్నాదమ్మో వలలో


శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

శ్రిత పరిపాలకులే వలలో

శ్రీరామచ౦ద్రులే వలలో

సీతాస౦రక్షకులే వలలో

సీతమ్మ వారినీ వలలో

అడవుల విడిచిరే వలలో