4, మే 2016, బుధవారం

శ్రీ ఆది విష్ణవే నమః||

0 comments
నమో: వైకుంఠ నాథాయ
విష్ణవే సర్వ జిష్ణవే|
ఆదిదేవాయ దేవాయ
రమయాః పతయే నమః||

శ్రీ ఆది విష్ణవే నమః||


Story:
Today I was just walking in front of Srimannarayana, then these lines came to me as if ethereal. I sent the following to Acharya Yugandhara Swamy varu, in Dallas JET, by their WhatsApp.
Jai Srimannarayana swamy, adiyen daasohaalu swamy,
Please correct the following, it came by itself in the mind, like from around in the air,
విష్ణవే సర్వ జిష్ణవే
నమో శ్రీ వైకుంఠ
నాథాయ శ్రీ రమా నాథాయః
నమో నమః శ్రీ ఆది విష్ణవే||


I think something is missing..


So they corrected the above and sent me as follows:

Namo: Vaikuntha na:tha:ya
Vishnave: Sarva jishnave:
A:dide:va:ya de:va:ya
Rama:ya:h pataye: Namaha


I think Srimannarayana Himself sent this through our Acharya, on the eve of my husband's birthday.
Adiyen daasohaalu_/\_

JAI SRIMANNARAYANA!