26, జులై 2012, గురువారం

Amen

1 comments


when I am gone away
 a million years from now,
dust to dust as we find each other
drifting in the wind and lying around,
like specks on pebbles washed out by sand
how very beautiful would it be to find each other,
as particles of dust, separated since millions of years,
reuniting with one another, as a union of soul-mates long lost,
to become one in the tiny form of dust from earth or may be stars
I hear sounds of oceans, reverberating since eons as I meditate upon
a new awareness dawning on me that, you and I have always been and will
walking hand in hand, along the surface of earth as earthlings that are never lost
and the dust that we are treading upon, the dirt on the roadways and the hilltops alike
could have been us in some unseen and unknown past, waiting to touch the feet of Sri Rama
may be by a whiff of the wind or sprouting twig, be born as a flower, or may be a grain on the terrain

ప్రకటన

0 comments
చదువరులకు మనవి:

ఇ౦కొక రె౦డు నెలలో లేదా మూడు నెలలలో vihanga.com లో ధారావాహిక నవల విచలిత ముగిద్దామను కు౦టున్నాను, మీ అభిప్రాయ౦ ఏమిటో తెల్ప౦డి.