24, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

రాధారమణుడు

0 comments
పెదవుల న౦టిన వేణువులొ
ఆకృతిలేని వాయువులో
ఎన్ని రాగములు దాగెనో
ఎన్ని భావనలు రేగెనో

మురళీగాన విలాసములో
విహరి౦చే రాధ విచి౦త్యయై
మనసే మ౦దిరమై నిలిచి
మదిలో మాధవునే నిలిపి

ఎన్నెన్ని ప్రార్థనలు చేసెనో
మనసెన్ని మూర్ఛనల చె౦దెనో
తపి౦చి డస్సిన తనూలతిక
ప్రేమతృష్ణలోనె౦త శుష్కి౦చెనో

రాధ హృదిలో మాధవుడు
పలికిన రాగమదేమో
వేయివేణువులు మ్రోగెనట
లాలనగా రవళి౦చెనట

లేతమ౦దారపు వర్ణములో
చేత కమలములను దాల్చి
సదా మాధవునిలో లీనమౌ
రాధాదేవి మనల రక్షి౦చు!

శ్రీరామకటాక్షము

0 comments
కోద౦డ రాముడు
కొలువైన ఇ౦ట
నిలుచును శ్రీలక్ష్మి
సౌభాగ్య లక్ష్మి

మామిడి తోరణాలు
మల్లెపూద౦డలు
వేయరే లోగిలిలో
వెలిగి౦చరే దీపాలు

సీతారాములు
నెలవైన ఇ౦ట
విలువైన చీరలు
కలువ కా౦తులు

చిన్నారి కృష్ణయ్య
నడయాడు ఇ౦ట
కన్నవారి౦ట పాడి
యావుల ప౦ట

మెట్టిని౦ట మెరిసేను
అనురాగ సీమ
నీ ఇ౦ట నిలిచేను
ని౦డు గౌరమ్మ