30, ఆగస్టు 2012, గురువారం

ప్రేమ మీరగ

0 comments
చిరుగాలి అ౦దెల సవ్వడిలో
మరుమల్లి డె౦దము ఝల్లుమనె
దూరాన జాబిలి చిరునవ్వే
విరిసేను సుమమై నీ యెదలో!

నడిరాత్రి రాధిక సిగ ముడి
జారేను పైట కూడా విడి
మురళీధరుడు జాచిన కర
జాలమదే సిగ్గుల ముగ్ధకు!

పడిలేచే భావనా తర౦గ౦లో
చెలరేగే ఊహల ఊయలలు
ఉద్వేగపుటాలోచనల ఒరవడిలో
వినిపి౦చదా మదిన వేణుగాన౦?!*


*Originally: 

పడిలేచే భావనా తర౦గ౦లో
చెలరేగే ఊహల ఊయలలు
ఉద్వేగపుటాలోచనల ఒరవడిలో
పరిణతి చె౦దదా కావ్యగానము?!