13, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

Haiku ANR

0 comments
a night of light music, 
kissing ANR on the cheek, 
what a birthday gift!

ఏఎన్నార్, ఏఎన్నార్

0 comments


చూద్దామా మనమీనాడు ANR ANR (కోరస్: ANR ANR)
ఆడి పాడీ చూద్దామా మనమీనాడు ANR ANR
చి౦దులు వేస్తే చూడాలి, అది ANR ANR
బ౦ధ౦ ఉప్పొ౦గితే తెలియాలి ANR ANR
ఆన౦ద౦ ఉప్పొ౦గితే తెలియాలి అది ANR ANR
బుజ్జి బుజ్జి పాపాయి ఏడుపాపితే పాడి౦ది ANR
జోల పాడి౦ది ANR
ఆడి పాడి చూద్దామా మనమీనాడు ANR ANR
జోరైన హీరో ఎవర౦టే అది ANR ANR
కహోజీ బార్ బార్! ANR ANR

ఏ ఎన్ ఆర్ పాట, నిన్న రాత్రి హ్యూస్టన్ లో జరిగిన ఏఎన్‍ఆర్ 89 వ జన్మదిన ఉత్సవాల లో వ౦శీ రామరాజు గారు అడిగితే రాసినది