3, జులై 2014, గురువారం

Yaaden

0 comments
Teri awaz, jo mujhe yaad ayee
Yaad lati hai beete dinonkee
Oh gul jo khile bagh mein
Jaise udthi suraj ki rang se mile
Oh khushboo jo hawaa mein teirte the,
tumhari avan ki pahchan the

Your voice that I remember,
Brings home memories of days of yore
The flower that bloomed in the garden,
That matched with the hue of the rising Sun,
That fragrance that was dancing in the air
Was an indicator of your arrival

నైరాశ్యం

0 comments
మనసులోన మెసిలేవు
మరపు రావు ఏనాడు
నిరుపయోగమీ తలపులు
పలకరింపు లేని వెతలు

ఖాండవ దహనము నాడు
దిక్కులంటలేదు అగ్ని శిఖలు
బాంధవ ప్రియమగు వాడవు,
ఎటుల నీవు మము వీడితివి

దినదినము నైరాశ్యం
తీరదు మదిలోన బాధ
క్షణక్షణము ఒక యుగము
పలుపలు విధాల గాధలు

You are roaming in my mind
Not a day passes without remembering you
Useless are these thoughts
Despairs, with none to greet

On the day the forests burnt
Flames did not touch the zenith,
You are such a loving soul,
How did you leave us alone?

Each day with no hope,
Sadness does not quit
Each moment spent like an eon,
Stories of so many kinds.