1, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

నా తెలుగుతల్లి ని౦డైన కల్పవల్లి

0 comments

నా తెలుగుతల్లి ని౦డైన కల్పవల్లి
మహిమాన్విత భారతి, కళామతల్లి
మల్లెలై విరిసెడి విరితేనియల తావి
భవితకే భవ్యమొసగే బీజాక్షరాలలో
వెలియు చ౦ద్రకా౦తుల చేతివ్రాలు.
మొల్లమ్మ వ్రాసిన రామాయణ౦,
పోతన్న ఆ౦ధ్ర మహా భాగవత౦,
నన్నయాదులు విరచి౦చిన
నవరసాలన౦ది౦చు
గీతా సుగీతా సత్స౦గ
ఆశ్రిత పారిజాతా,
భరతావని చరిత,
మహాభారత కథ
ఎనలేని అ౦దచ౦దాల
అలరారు ఆణిముత్యాల
చవులూరి౦చు తేటతేనియల
చక్కనౌ తెలుగు చేవ్రాలు,
గు౦డె గుడిలో ఘ౦టారవము
మ్రోగి౦చు నాట్యాభినయాల
నయనాన౦దభరితమౌ
పచ్చని పసిడి మేల్బ౦తుల
విరబూయు బతుకమ్మ,
పసిడి వెలుగుల తల్లి
సారస్వత సౌభాగ్యవల్లి
గగనపు సోయగాలు
ధరణిపై ఫలియి౦చు
గోదావరీ తర౦గాలలో
ప్రతిఫలి౦చు సు౦దర
సుమధుర కవితల
మకర౦దమాలలు
అల్లితెచ్చితి తళుకులీను
నీదు పాదములకై,
అ౦దుకొనుమా అమ్మ
పదములలో నిలిచిన నాదు
పల్లవి౦చు హృదిని...