26, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

సాగనీ కవితలా

2 comments
సాగిపో మనసా కవిత వలె
కదలిపోయే సొగసా
మేటి సోయగాలే
కదిలేటి కావేరి అలలే

నీటిలోని హొయలే
సెలయేటిలోని ఝరులే
పైరు పచ్చని ప౦ట చేనిలో
విసిరే పిల్లవాడు ఒడిసేల

ఎగిరిపోయే పక్షులలా
ఎగిసిపోయే ఆలోచనలు
ఉవ్వెత్తుగా మనసులో
ఉద్వేగమే కలిగినా

తీరమ౦దుకునే నావలా
గ౦భీరమై నిలిచేనలా
నీ భావనలే తపముగా
నీ ఊహలలో తేలుతూ

గాలిలోని ఈలలలో
నీ పేరే వినిపి౦చగా
వేణువాదన కదలి కదలి
యెదలోన తొ౦దర కలిగి౦చగా

వేచివున్నానిలా నీ
మురళిగానాలాపనకై
యమునలో నీ కలలలో
విరిసేను వెన్నెల వాకలై

I Believe You

0 comments

When the winds are harsh and cold
with thunder and gusting storms
surrounding you from everywhere,
I know you are there helping and caring,

When the lightening threatens to kill
And the boat is drowning in the hail,
You will be there to protect me
I am so sure as it has always been

When my lamp is flickering and
there is darkness all around,
I know you send light
Through the morning star directing
where the divinity rid glitch

I feel as if I am in a turmoil,
I feel as if I am lost once again,
I know you do care,
Wherever you are
Everything you are doing
Guide me until end.