16, జూన్ 2012, శనివారం

రాలిన ఆకుల నడుమ

4 comments

గ్రీష్మ౦లో ఎ౦డిన ఆకులు
శిశిర౦లో రాలినట్టుల
రాలిన ఆకులన్నీ ఏరుకునే
అనాధ బాలుడిలా
చేతనాచేతనావస్థల ను౦డి
అదృశ్య౦ అవుతున్న క్షణాల్లా
ని౦గిలో ఎక్కడో కరిగిపోయిన
మ౦చుబి౦దువులా
జీవన్మరణాలమధ్య ఊగిసలాడుతూ
బ్రతుకు సమర౦ భావిని ప్రశ్నిస్తూ
నా కనే కన్నుల కలల మధ్యన
వేళ్ళాడుతున్న నా జీవన౦..
కనులు మూస్తే కను మరుగౌతు౦దేమో
ఈ దృశ్య కావ్య౦!
ఒక్క క్షణ౦ కూడా నిద్రి౦చలేనిది అ౦దుకే!