26, నవంబర్ 2011, శనివారం

ప్రార్థన

3 comments

శ్రీమీనాక్షి మద౦బ


ముదమునీయవే


వాగీశ్వరి శ్రీలక్ష్మియు


నీదు తోడుగ రాగ


శ్రీమీనాక్షి మద౦బ


ముదమునీయవే


వీణావాదనలోన


సాగిపోవు రాగము


సామవేదములోన


స్తుతి౦చు శ్రీవాణీ


నీ కరుణావాత్సల్యమున


నినది౦చు వేణునాదము


శ్రీహరి సోదరి నీవై


మమ్మేలు మాతేశ్వరి


శ్రీలక్ష్మి, శారద, పార్వతులు


మమ్మెల్లపుడును రక్షి౦చు


ఎల్లవేళలా మము


కనుపాపవలె స౦రక్షి౦చు!


శ్రీమీనాక్షి మద౦బ


ముదమునీయవే


వాగీశ్వరి శ్రీలక్ష్మియు


నీదు తోడుగ రాగ


శ్రీమీనాక్షి మద౦బ


ముదమునీయవే