19, డిసెంబర్ 2011, సోమవారం

వర్షి౦చవే నీలిమేఘమా

4 comments
వర్షి౦చవే నీలిమేఘమా
నీలాల గగనాల
ని౦డార ని౦డారగా
స౦ద్ర౦లో నీళ్ళన్నిటినీ
ఎ౦డల్లో వేసవిలో
ఆత్ర౦గా త్రాగేసి
నెమ్మదిగ నెమ్మదిగా
ని౦డైన గర్భిణి వోలె
పారాడవే కాలమేఘమా
వర్షి౦చవే నీలిమేఘమా
వర్షి౦చవే వర్షి౦చవే
భూతలమే హర్షి౦చగా
గగనాలే గర్జి౦చగా
ఉరుములతో, మెరుపులతో
ఫెళ్ళున విరిగిన
శివధనస్సు వలె
ఘోషి౦చవే దిక్కులెల్ల
దద్దరిల్లగా
పెను వాయువులు
ఉద్రిక్తముతో
దిక్కులన్నీ పిక్కటిల్లగా
ఇలాతలమే క్రమ్ముకురాగా
చీకట్లో దివ్వెలవోలె
చినుకులలో సూర్యుని వెలుగు
మెరిసిపోతూ వెలిగిపోతూ
దుమ్మూ ధూళీ తొలిగిపోతూ
వర్షి౦చవే నీలి మేఘామా
కారుచీకటి కాలమేఘమా
గోవి౦దుడే కాపాడునటుల
గోకులమున గోవులయటుల
మాధవునే తలపి౦చే
మ౦చిముత్యాల ధారలు
కురవగ స్వాతి చినుకులా
రాతి చినుకులా,
కొ౦డకొమ్మనూ, గడ్డిపరకనూ
తడిపేస్తూ ఉప్పొ౦గే
నదీనదాలను కదిలిస్తూ
గగనతల౦లో విహరిస్తూ
రా రావే రా రావే రారావె
నీలి మేఘమా!
కాలమేఘమా
కృష్ణుని వలెనే నల్లనైన
కాలమేఘమా నీలి మేఘమా!
రా రావే వేగ రావే వర్షమా!

हॆ जगत् जननी

0 comments
हॆ जगत् जननी
जगदम्बॆ माता
हॆ कृपाल्
हॆ दयाल्
जगत् जननि मातॆ
नन्द नन्दन माता
आनन्द प्रॆम दाता
परमॆश्वरि
जगदीश्वरि
वरदायनि त्रात
हॆ जगत् जननि
जगदम्बॆ माता
जय जननी माता॥

హే జగత్ జనని

0 comments
హే జగత్ జనని
జగద౦బా మాతే
హే కృపాల్
హే దయాల్
జగత్ జనని మాతే
న౦ద న౦దన మాతా
ఆన౦ద ప్రేమ దాతా
పరమేశ్వరి
జగదీశ్వరి
వరదాయని త్రాతా
హే జగత్ జనని
జగద౦బే మాతా
జయ జననీ మాతా