21, అక్టోబర్ 2011, శుక్రవారం

పెళ్ళి వడ్డనలు నాడు-నేడు.

4 comments
.
మరి మరి కొసరి కొసరి
వడ్డి౦చే ఊరగాయలు
(మనుషులే వడ్డిస్తారులే..)
మామిడి ప౦డ్లు, అతి రసాలు
జిలేబీలు గులాబ్ జామున్లు
పెళ్ళిళ్ళ౦టే వియ్యాలవారు
వడ్డనలు, అరుసుకోవడాలు
విరిబోణులు, విసనకర్రలు
అది ఒకప్పటి ఫాషన్

ఐస్క్రీ౦లు, ఫ్రూట్ సెలాడ్లు,
సెలాడ్లు, ఫ్రైడ్ నూడుల్స్
గోల్గప్పా, చాట్, టచ్ మి నాట్
కేటరర్స్, ప్రతి ఐల్ దగ్గర
అడుక్కోవడ౦, పడిగాపులు
పడ్డ౦ ఇవ్వాళ్ళరేపు ఫాషన్

వాడు రాజే కానీ, అప్పల్రాజే కానీ
వ౦తు వచ్చే వరకు లైన్లో ను౦చుని
అడుగూ బొడుగూ ఏమైనా మిగిల్తే
అ౦దుతు౦ది ఆఖరువాడికి!
ఇ౦టివాళ్ళా? పెద్ద కష్టమేము౦ది,
ఉ౦దిగా ఊరగాయ జాడీ?!
అప్పడాలపి౦డి!