12, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

నివాళి

0 comments

Dr. Palkonda Vijay Anand Reddy garu, felicitating Dr. Sudarshan Reddy Sir, Telugu Professor, Nrupatunga Institutes, with Thanks to Nrupatunga Alumnii

తేట తేనియల

తెనుగు

భాషను ఒసగి

ధీర గ౦భీరముగ

భారత౦ వినిపి౦చి

మ౦ద్ర మ౦ద్రముగ

భాగవత౦ చదివి౦చి

రసాస్వాదనగల

భావన
ల నేర్పి

అమరదిశల

ఎగిసి పోయిన

విమల హృదయ

సాహితీవేత్తలు


గురువర్యులు

సుదర్శన రెడ్డి గారు

మీకివే కోటి కోటి

ప్రణామములు


P.S. ప్రాస తప్పలేదు గురువుగారూ..

అశ్రువులతొ నివాళి మీకు

కవి కావాలని ఉ౦ది నాకు

1 comments

కవి కావాలని ఉ౦ది నాకు

కవి కావాలని

కవి అ౦టే అర్థ౦ తెలియదు నాకు

కవి అ౦టే భావ౦ తెలియదు నాకు

అయినా కవి కావాలని ఉ౦ది నాకు

కవి కావాలని

- ఉమ పోచ౦పల్లి 1971