1, మే 2015, శుక్రవారం

అందని ఆమని

0 comments

ఈ మధుమాసం లో నా మనోల్లాసం
ఆమని అందని సుదూరం లో
ఉండుండి కలవరపరుస్తుంది
పాటపాడలేని మైనా ఒకటి
ఎరుపెక్కిన కన్నులతో
పీకలదాకా తాగివచ్చి
తూలుతున్న తుంటరి గుంపు
రెక్కలన్ని చిదిమేసి
రాక్షసత్వంతో దానిని కుళ్ళబొడుస్తూ
వికటాట్టహాసం చేస్తూ వెడుతుంది
పాడలేకా, ఎగరలేక
మూగవోయిన మైనాకి
ఏమని వస్తుంది? ఏమనిఓదారుస్తుంది
రానేలేని ఆమని?

- See more at: http://vihanga.com/?p=14495#sthash.79KkpbiA.dpuf