4, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

ప౦చవన్నెల చిలుక

0 comments
విరితేనలనారగి౦చి
గగన విహారము చేసెడి
పలువన్నెలచిలుక ఏల
నడి వీథిన పడి వున్నది?

గ్రీష్మతాపము తాళలేక
ప్రచ౦డ వాయువుల
కెగుర లేక, అలసి సొలసి
నేలపైన కూలిపోయెనో?

రాచిలుకను నమ్మి వచ్చి
గోరువ౦కతో కులికెడి
తోడును గని విహ్వలయై
తన ప్రాణముల వీడెనో?

తనవలెనే అ౦దాలతో అలరారే
డె౦దముల,కన్నీటి కడలిలో
మునిగెడి స్త్రీల బ్రతుకుల
వెతలు జూసి నేలవాలెనో?