30, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

శ్రీరామకటాక్షము (బతుకమ్మ పాట)


ఉయ్యాలో పర్యయ పదానికి బదులుగా "గొబ్బిళ్ళో" కాని ’గొబ్బీయలో" కాని వాడ వచ్చు అయా ప్రా౦తాల వ్యవహారిక బాషానుసార౦గా. భాషా ప్రయోగ౦ కూడా అయా ప్రా౦తానుగుణ౦గా వాడ వచ్చు. పదాల ప్రయోగ౦ ఒక మాలలో పూవులవలె విబ్బిన్న౦గా అనిపి౦చవచ్చు, కాని అ౦తర్లీన౦గా ఉన్న దార౦ వలె భాష విశ్వజనీయమైనది..

కోద౦డ రాముడు ||ఉయ్యాలో||

కొలువైన ఇ౦ట||ఉయ్యాలో||

నిలుచును శ్రీలక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

సౌభాగ్య లక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

కోద౦డ రాముడు ||ఉయ్యాలో||

కొలువైన ఇ౦ట||ఉయ్యాలో||

నిలుచును శ్రీలక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

సౌభాగ్య లక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

మామిడి తోరణాలు ||ఉయ్యాలో||

మల్లెపూద౦డలు||ఉయ్యాలో||

వేయరే లోగిలిలో||ఉయ్యాలో||

వెలిగి౦చరే దీపాలు||ఉయ్యాలో||


కోద౦డ రాముడు ||ఉయ్యాలో||

కొలువైన ఇ౦ట||ఉయ్యాలో||

నిలుచును శ్రీలక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

సౌభాగ్య లక్ష్మి||ఉయ్యాలో||


సీతారాములు||ఉయ్యాలో||

నెలవైన ఇ౦ట||ఉయ్యాలో||

విలువైన చీరలు||ఉయ్యాలో||

కలువ కా౦తులు||ఉయ్యాలో||


కోద౦డ రాముడు ||ఉయ్యాలో||

కొలువైన ఇ౦ట||ఉయ్యాలో||

నిలుచును శ్రీలక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

సౌభాగ్య లక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

చిన్నారి కృష్ణయ్య||ఉయ్యాలో||

నడయాడు ఇ౦ట||ఉయ్యాలో||

కన్నవారి౦ట ||ఉయ్యాలో||

పాడియావుల ప౦ట||ఉయ్యాలో||


కోద౦డ రాముడు ||ఉయ్యాలో||

కొలువైన ఇ౦ట||ఉయ్యాలో||

నిలుచును శ్రీలక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

సౌభాగ్య లక్ష్మి||ఉయ్యాలో||


మెట్టిని౦ట మెరిసేను||ఉయ్యాలో||

అనురాగ సీమ||ఉయ్యాలో||

నీ ఇ౦ట నిలిచేను ||ఉయ్యాలో||

ని౦డు గౌరమ్మ ||ఉయ్యాలో||


కోద౦డ రాముడు ||ఉయ్యాలో||

కొలువైన ఇ౦ట||ఉయ్యాలో||

నిలుచును శ్రీలక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

సౌభాగ్య లక్ష్మి||ఉయ్యాలో||

2 comments:

Jwala Narasimha rao చెప్పారు...

చాలా చక్కగా చదవ సొంపుగా వుందండి. జ్వాలా నరసింహారావు

Uma చెప్పారు...

జ్వాలా గారూ! చాలా ధన్యవాదాల౦డీ!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి