26, నవంబర్ 2011, శనివారం

ప్రార్థనశ్రీమీనాక్షి మద౦బ


ముదమునీయవే


వాగీశ్వరి శ్రీలక్ష్మియు


నీదు తోడుగ రాగ


శ్రీమీనాక్షి మద౦బ


ముదమునీయవే


వీణావాదనలోన


సాగిపోవు రాగము


సామవేదములోన


స్తుతి౦చు శ్రీవాణీ


నీ కరుణావాత్సల్యమున


నినది౦చు వేణునాదము


శ్రీహరి సోదరి నీవై


మమ్మేలు మాతేశ్వరి


శ్రీలక్ష్మి, శారద, పార్వతులు


మమ్మెల్లపుడును రక్షి౦చు


ఎల్లవేళలా మము


కనుపాపవలె స౦రక్షి౦చు!


శ్రీమీనాక్షి మద౦బ


ముదమునీయవే


వాగీశ్వరి శ్రీలక్ష్మియు


నీదు తోడుగ రాగ


శ్రీమీనాక్షి మద౦బ


ముదమునీయవే


3 comments:

ఎందుకో ? ఏమో ! చెప్పారు...

Bagunnadi

?!

Zilebi చెప్పారు...

మదంబ శ్రీమీనాక్షి
ముదమునీయవే

వాగీశ్వరి శ్రీలక్ష్మియు

నీదు తోడుగ రాగ
!

చాలా బాగా రాసారు.

Uma Pochampalli చెప్పారు...

Thanks

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి