25, మార్చి 2014, మంగళవారం

श्रीराम चरणम् भजेहम्
जयतु जयतु रामॊ कौसल्यानन्दनॊयम्।
जयतुजयतु रामॊ रघुवम्श् प्रदीपः॥
जयतु जयतु मॆघश्यामल धीरॊदात्तः।
जयतु जयतु रावणान्तक श्रीरघुरामः॥

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి